Competències Bàsiques

•Competència 4.

Cercar, contrastar i seleccionar informació digital tot considerant diverses fonts i entorns digitals.

•     Competència 5.

 Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la informació amb el suport d’aplicacions digitals.

•      Competència 6.

 Organitzar i emprar els propis entorns personals digitals de treball i d’aprenentatge.

•Competència 7.

 Realitzar comunicacions interpersonals virtuals i publicacions digitals.