La metodologia

​

 

Està basada en la investigació personal i en l’aprendre a aprendre que implica anar desenvolupant habilitats per poder crear el seu  propi aprenentatge i, per tant, ser capaç de continuar aprenent  cada vegada  de forma més autònoma.

També crear un espai perquè els alumnes descobreixen els nous continguts curriculars a més del funcionament i la funcionalitat del programa.

Una metodologia basada en el treball cooperatiu  per treballar  conjuntament amb la finalitat d’aconseguir reptes  i objectius comuns.